1. มัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ

2. ศิริพรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ที่ปรึกษา

3. สุกัญญา พลานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

4. นฤมล ประทุมสด

สมุห์บัญชี