คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2559 - 2561

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 29 ซ.ลาดพร้าว 92แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. : 0-2933-6112,0-2933-6119 แฟกซ์ : 0-2933-9763

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายก

บริษัท ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร์ จำกัด
เลขที่ 9/155 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. : 0-2719-9142-50 แฟกซ์ : 0-2719-9733

คุณก่อเกียรติ วิวัฒน์เจริญกิจ

เหรัญญิก

บริษัท ซีเมนส์ จำกัด
อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 35 เลขที่ 2922/333
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2715-4066 แฟกซ์ : 0-2715-4008

ดร. ภก. จิรศาสตร์ ไชยเลิศ

เลขาธิการ

บริษัท นีโอ แคร์ จำกัด
381 ชั้น 5 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ 10400
โทร : 02-616-0840 แฟกซ์ : 02-616-1582

คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน

กรรมการ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
ชั้น 8-9 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์
เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2656-9800 แฟกซ์ : 0-2656-9801

คุณสมภพ เจริญจิตร์

กรรมการ

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 54 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2713-3366 แฟกซ์ : 0-2713-2145, 0-2713-2148

คุณอนุชิต สันประเสริฐ

กรรมการ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2220-9000 แฟกซ์ : 0-2301-5200

คุณมณี เตชวิริยะ

กรรมการ

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 30 และชั้น 33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
โทร : 0-2697-2888 แฟกซ์ 0-2677-7465-6

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

กรรมการ

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
เลขที่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 02-792-7300 แฟกซ์ : 0-2326-0902