วันหยุดประจำปี 2563 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

วันพุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 10 กุมภาพันธ์ ชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์)
วันจันทร์ 6 เมษายน วันจักรี
วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
วันจันทร์ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันจันทร์ 6 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสฬหบูชา (วันอาทิตยท์ที่ 5 กรกฎาคม)
วันอังคาร 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนิ ีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันจันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม)
วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า