1. คุณบรรเจิด สวนพรหม

บริษัท แอ๊บบอต วาสคิวลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประธาน

2. คุณวิฑูรย์ รุจิวิพัฒน์

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

รองประธาน

3. คุณเขมจิรา ฤกษ์หร่าย

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

4. คุณวนิดา ชัยเฉลิมมงคล

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

5. คุณกมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

6. คุณขนิษฐา พิทักษ์ทนต์

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

7. คุณสยุมพร สุวรรณบท

บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

8. คุณพีรดนย์ สินทวีวัฒนยศ

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

อนุกรรมการ

9. คุณปาริชาต บรรจบโชคชัย

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

10. คุณพร้อมพงศ์ อุคคกิมาพันธุ์

บริษัท อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

11. คุณทิพย์สุดา ศิริกุล

บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

12. คุณมานิดา ฉายเพชรากร

บริษัท โนวาเมดิค จำกัด

อนุกรรมการ

13. คุณวีริศา ยาไทย

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

14. คุณอริสรา เมืองคุ้ม

บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

15. คุณนลิน เจนวิทย์วิชัยกุล

บริษัท บี. บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

16. คุณนุจรี เหลืองอรุณ

บริษัท สมิธแอนด์เนฟฟิว จำกัด

อนุกรรมการ

17. คุณพณาวรรณ รัตนพฤกษ์สกุล

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

18. คุณวรรณรวี เฟื่องขจรศักดิ์

บริษัท เอสซีลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

19. คุณภาวนา แสงอำนาจ

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด ( มหาชน)

อนุกรรมการ