1. เภสัชกร ประยูร ศิริวาณิชย์

บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด

ประธาน

( กลุ่มบริษัทประกันภัยเอกชนและอื่นๆ )

2. คุณวิภา ตามธรีนนท์

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มบริษัทประกันภัยเอกชนและอื่นๆ )

3. คุณพิเนต วัฒนโยธิน

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มบริษัทประกันภัยเอกชนและอื่นๆ )

4. เภสัชกร ทวีศักดิ์ กมลศิริพิชัยพร

บริษัท เซนต์ จูด เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

5. คุณสาธิตา สารภิรม

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

6. คุณธวัชชัย ประกอบ

บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

7. คุณศศิธร เทียนทอง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

8. คุณอรพรรณ วงศ์ศรีชลาลัย

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

9. คุณพิมพ์มิกา หงส์ธนพัชร์

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

10. คุณศุภอรรถ ไตรรัตโนภาส

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

11. คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )

12. คุณณัฐพล ทองคำชู

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )

13. คุณศราวุธ อุดมเดช

บริษัท นีโอ แคร์ จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )