ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

1. คุณณัฐพล ทองคำชู

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย)

ประธานอนุกรรมการ RIM

( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

2. คุณสาธิตา สารภิรม

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย

อนุกรรมการ

( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

3. คุณวรากร เมฆเมืองทอง

บริษัท สไตรเกอร์ ( ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

4. คุณธวัชชัย ประกอบ

บริษัท เมดิไทม์ จำกัด

ที่ปรึกษาอนุกรรมการ RIM

( สำนักงานประกันสังคม )

5. คุณกุลชนม์ ยิ่งชัยยะกมล

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( สำนักงานประกันสังคม )

6. กภ.ภัสสร เจริญจิตร์

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

อนุกรรมการ

( สำนักงานประกันสังคม )

7. คุณชัชชญา ธำรงสานต์

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กรมบัญชีกลาง )

8. คุณอรพรรณ วงศ์ศรีชลาลัย

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กรมบัญชีกลาง )

9. คุณลักษมัณ ชูศิริ

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

อนุกรรมการ

( กรมบัญชีกลาง )

10. ภก.ศรัณยพงศ์ ศิริวาณิชย์

บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด

อนุกรรมการ

( ประกันเอกชนฯ )

11. ดร.อภิรักษ์ วัฒนสุโรโรจน์

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( ประกันเอกชนฯ )

12. ทนพ.ภาสกร แพงมา

บริษัท ออร์โธ-คลินิคอล ไอแอกนอสนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( ประกันเอกชนฯ )