1. คุณศศิธร เทียนทอง

บริษัท บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด

ประธาน

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

2. คุณประยูร ศิริวาณิชย์

บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

3. คุณสาธิตา สารภิรม

บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

4. คุณวิภา ตามธรีนนท์

บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )

5. คุณอรพรรณ วงศ์ศรีชลาลัย

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

6. คุณณัฐพล ทองคำชู

บริษัท เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

7. คุณอภิรักษ์ วัฒนสุโรโรจน์

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน(ไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

8. คุณปาณิษศา อี้งถาวรดี

บริษัท เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มกรมบัญชีกลาง )

9. คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )

10. คุณธวัชชัย ประกอบ

บริษัท เมดิไทม์ จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )

11. คุณเพ็ญนภา สมาลีย์

บริษัท ซิมเมอร์ ไบโอเมท (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )

12. ดร. กิตติมา ศรีวัฒนกุล

บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด

อนุกรรมการ

( กลุ่มประกันสังคม )