1. ทนพญ.วรรณสุรางค์ ภัทรเพชรศิริ

ผู้จัดการสมาคม

2. สุกัญญา พลานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RIM

3. นฤมล ประทุมสด

สมุห์บัญชี

4. ธิดารัตน์ เวชกามา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RA