ภาพกิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 THAIMED ครั้งที่ 28

โพสต์เมื่อ 30 มีนาคม 2560


30 มีนาคม 2560

เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ครั้งที่ 28 ณ ห้องจัตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 9 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการเสวนาและการบรรยาย โดยมีรายละเอียดมีดังนี้ เวลา 09.00 น. เริ่มต้นด้วยการเสวนาหัวข้อเรื่อง “ทิศทางของระบบรักษาพยาบาลในอนาคตของสวัสดิการข้าราชการ” โดย คุณรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง ร่วมกับ คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และพลตรีหญิงพูลศรี เปาวรัตน์ นายกสมาคมพิทักษ์สิทธิ์ข้าราชการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา เวลา 10.45 น. การเสวนาหัวข้อเรื่อง “สวัสดิการรักษาพยาบาลภายใต้สำนักงานประกันสังคมในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยคุณชินโชติ แสงสังข์ ประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย และคุณกรรณิการ์ พฤกษชาติ ผู้อำนวยการนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมในการเสวนา เวลา 11.45 น. เข้าสู่วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดย เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ได้กล่าวถึงรายงานการประชุมครั้งที่ 27/2559 และรายงานกิจกรรมประจำปี2559 ให้กับสมาชิกของสมาคมได้รับทราบและลงมติ ตามด้วย คุณก่อเกียรติ วิวัฒน์เจริญกุล เหรัญญิกสมาคม ได้เสนอรายงานการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และพิจารณาค่าตรวจสอบบัญชีปี 2560 และ คุณอนุชิต สันประเสริฐ กรรมการบริหารสมาคม ได้เสนอแนะโครงการ Medical Device Rep เพื่อเชิญชวนให้กับสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมการอบรมในครั้งต่อไป กำหนดการช่วงบ่าย เริ่มต้นด้วยเวลา 13.45 น. ต่อด้วยการเสวนาหัวข้อเรื่อง”แนวโน้มสิทธิประโยชน์ของระบบสวัสดิการตามสิทธิหลักประกันสุขภาพภายใต้การบริหารงานของ สปสช.” โดยนายแพทย์การุณย์ คุณติรานนท์ ผู้อำนวยการอาวุโส ประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สปสช. ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีผู้ร่วมการเสวนาคือ เภสัชกร ดร.จิรศาสตร์ ไชยเลิศ และเภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว เวลา 14.30 น. บรรยาย”ข้อควรระวังและผลกระทบของการนำเข้าผ่านระบบ NSW” โดยคุณสุชาติ รุ่งเรืองนานา อดีตนักวิชาการศุลกร ชำนาญการ กรมศุลกากร ให้เกียรติเป็นวิทยากร เวลา 15.30 น. รับฟังการบรรยาย”แนวทางการควบคุมเครื่องมือแพทย์ในปี 2560-2561 รวมทั้งในอนาคตอันใกล้นี้”โดยเภสัชกรหญิง ยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เกียรติเป็นวิทยากร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ THAIMED


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ