ข่าวภาพกิจกรรมการอบรม”โครงการรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” THAIMED

โพสต์เมื่อ 2 มิถุนายน 2560


2 มิถุนายน 2560

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมานั้น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้กำหนดให้มีการเปิดอบรม”โครงการรับรองผู้แทนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 9 ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ 4 ท่าน โดยกำหนดให้มีการอบรม 3 หัวข้อ รายละเอียดดังนี้ หัวข้อที่ 1 “ลักษณะทั่วไปของตลาดเครื่องมือแพทย์” 1.1 เรื่อง อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และระบบประกันสุขภาพ บรรยายโดยเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม 1.2 เรื่อง กฎระเบียบปฏิบัติในการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ บรรยายโดยคุณมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสมาคม หัวข้อที่ 2 “จรรยาบรรณด้านการขายและการตลาด” บรรยายโดย คุณก่อเกียรติ วิวัฒน์เจริญกิจ กรรมการบริหารสมาคม หัวข้อที่ 3 “คุณสมบัติของผู้แทนและมารยาทในการเข้าพบลูกค้า” บรรยายโดยเภสัชกรวีรวัฒน์ มีแก้ว กรรมการบริหารสมาคม โดยผู้แทนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่รับการเข้าอบรมครั้งนี้มีจำนวน 50 ท่าน โดยผู้แทนทุกท่านที่เข้าอบรมเสร็จสิ้นทั้ง 3 หัวข้อ จะต้องดำเนินการทดสอบ โดยมีข้อสอบแบบปรนัยจากวิทยากรทั้ง 4 ท่าน จำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการทำข้อสอบ โดยท่านที่ผ่านการสอบ 80% ของการทำข้อสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผู้แทนตามกฎเกณฑ์ของสมาคมฯ ทั้งนี้ THAIMED จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯให้รับทราบทาง www.thaimed.co.th อีกครั้งคะ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ THAIMED


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ