ข่าวกิจกรรมงานประชุมสมาชิกสามัญประจำปี 2560

โพสต์เมื่อ 30 ตุลาคม 2560


30 ตุลาคม 2560

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้จัดให้มีการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากท่านสมาชิก คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ และแขกรับเชิญเข้าร่วมประชุมกว่า 150 ท่าน ทั้งนี้ สมาคมฯ ยังได้รับเกียรติและความสนับสนุนจากท่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง และ ท่านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายสรุปให้สมาชิกได้รับทราบสถานการณ์ปัจจุบันของการจัดซื้อจัดจ้างและการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในปีงบประมาณพ.ศ.2560 ดังต่อไปนี้ - คุณปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง บรรยายเรื่อง”แนวทางและหลักการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” - เภสัชกรหญิง ยุวดี พัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการระดับสูง กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ บรรยายเรื่อง”นโยบายและแผนปฎิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์งบประมาณปี 2561” นอกจากนี้ เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมฯ ได้บรรยายสรุปเกี่ยวสถานการณ์และกิจกรรมของสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ต่อที่ประชุมอีกด้วย


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ