ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

โพสต์เมื่อ 26 มกราคม 2561


26 มกราคม 2561 - 21 มีนาคม 2561

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยจะจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปริชาติ ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีปาฐกถาพิเศษเรื่อง“ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขไทย ๔.๐” โดยนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ ตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรับฟังการเสวนาหัวข้อดังต่อไปนี้ เรื่อง“นโยบายการเช่าเครื่องและจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์สำหรับหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง”ทิศทางการเบิกจ่ายค่าทดแทนอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอนาคต” เรื่อง“นโยบายและแนวทางการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมและรับฟังการเสวนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิกท่านละ ๓,๗๔๕ บาท และผู้ประกอบการทั่วไปท่านละ ๔,๘๑๕ บาท (รวมค่าอาหารว่าง อาหารกลางวันและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุมที่แนบมาพร้อมกันนี้พร้อมหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนและส่งกลับมาที่สมาคมฯ ทางแฟกซ์ ๐-๒๓๗๙-๔๒๙๗ หรืออีเมล์ THAIMED@truemail.co.th อย่างช้าภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

สถานที่ : ณ ห้องปริชาติ ชั้น ๓ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙

เว็บไซต์ : www.thaimed.co.th

อีเมล์ : THAIMED@truemail.co.th

ดาวน์โหลดเอกสาร

กำหนดการประชุมใหญ่สามีญประจำปี2561 ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสำหรับสมาชิก ดาวน์โหลด
 
แบบฟอร์มการตอบรับเข้าร่วมงานประชุมสำหรับผู้ประกอบการ ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ