งานประชุมประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี

โพสต์เมื่อ 16 กันยายน 2562


16 กันยายน 2562

ระหว่างวันที่ 10 -11 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานั้น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมประจำปี 2562 ณ ฮอลล์ 6 ห้องประชุม 1 อาคาร อิมแพค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานีซึ่งในการประชุมครั้งนี้กำหนดให้มีการบรรยายและการเสาวนาแต่ละวันดังนี้ วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ภาคเช้า บรรยายในหัวข้อ“ทิศทางและสิทธิประโยชน์ของ 3 กองทุน สวัสดิการรักษาพยาบาล ในส่วนของเครื่องมือแพทย์" บรรยายโดย 3 กองทุน 1.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยนายแพทย์ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ 2.กรมบัญชีกลาง โดย คุณรชตะ อุ่นสุข นิติกรชำนาญการ กองสวัสดิการรักษาพยาบาล 3.สำนักงานประกันสังคม โดยคุณภูมา ธรรมกุล รองเลขาธิการ ภาคบ่ายมีหัวข้อดังต่อไปนี้ - บรรยายในหัวข้อทิศทางการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ในปี2562-2563 โดยคุณกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ - เสวนาในหัวข้อการนำเข้าเครื่องแพทย์อย่างไรไม่ให้สินค้าติดด่านนำเข้า Episode 2 โดยวิทยากรดังนี้ 1.เภสัชกรหญิงสินีนาฏ สีสรรค์ เภสัชกรชำนาญการ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ 2.เภสัชกรหญิงอัมพร พุฒิอังกูล เภสัชกรสำนักด่านอาหารและยา สำนักด่านอาหารและยา 3.คุณสุนันท์ชัย ตันพัฒนา นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ดำเนินรายการ โดยเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม และเภสัชกรอนุชิต สันประเสริฐ กรรมการบริหาร - เสวนาในหัวข้อปัญหาการการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ โดยคุณสุธาสินี ศรีมานะศักดิ์ นิติกรปฎิบัติการ กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ดำเนินรายการ โดยเภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม และเภสัชกรอนุชิต สันประเสริฐ กรรมการบริหาร วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. บรรยายในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจหลังเลือกตั้ง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายในหัวข้อความคืบหน้าเรื่องสัญญาการเช่าเครื่อง/จัดซื้อน้ำยา โดยคุณสมพิศ ปินะเก นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมหาสารคาม


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ