ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 7 คนออนไลน์

การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอย้าย-เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การแก้ไขเปล๊๋ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื๋องมือ

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอย้าย-เปลี่ยนแปลงสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอต่ออายุใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขออนุญาตผลิตและการขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแก้ไขเปล๊๋ยนแปลงรายการท๊๋ได้รับอนุญาตในใบอนุญาตผลิต และใบอนุญาต

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตและใบอนุญาตนำเข้าเคร๊๋องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนใบอนุญาตผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแจ้งรายการละเอียดผลิตและแจ้งรายการละเอียดนำเข้าเคร์๋องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแก้ไขเปล๊๋ยนแปลงรายการละเอียดในใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิต

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอต่ออายุใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและใบรับแจ้งรายการละเอียดนำเข้า

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพืออการส่งออก

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการท๊๋ได้รับอนุญาตในหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือ

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนหนังสือรับรองการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อการส่งออก

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอเพิ่มเติมรายการเครื่องมือแพทย์และแก้ไขเปลี่ยนแปลงอื่นๆในหนังสือรับรองการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็น เพื่อเป็นตัวอย่าง

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การผลิตเครื่องมือแพทย์ในปริมาณเท่าที่จำเป็น

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนในการผลิตเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การนำเข้าเครื่องมือแพทย์สำหรับผลิตเพื่อการส่งออก

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัยทางคลินิก

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อการวิจัย หรือเพื่อการวิเคราะห์ หรือเพื่อการทดสอบ

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การนำเข้าเครื่องมือแพทย์เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การขอหนังสือรับรองเพื่อการส่งออกเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

การวินิจฉัยผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกงานบริการเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด