ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 3 คนออนไลน์

ประเภทของสมาชิก

          1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีฐานะมั่นคง ซึ่งเป็นผู้จำหน่าย ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ยื่นคำขอเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม
          2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่มีส่วนส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข ยกเว้นผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคม

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

          1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมเท่าที่จะอำนวยได้
          2. เสนอความคิดเห็น หรือให้คำแนะนำต่อสมาคม หรือคณะกรรมการของสมาคมในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคม เพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคม
          3. ขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สินของสมาคมได้โดยมีสมาชิกสามัญร่วมลงนามไม่น้อยกว่า ๑๐ (สิบ) คน ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายกสมาคม หรือกรรมการที่ทำหน้าที่แทนนายกสมาคม
          4. เข้าร่วมประชุมเพื่ออภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี หรือในการประชุมใหญ่สามัญ แต่การเสนอญัตติให้กระทำได้เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้น
          5. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือในที่ประชุมใหญ่วิสามัญหรือในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการของสมาคม