THAIMED มีบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ทั่วไปให้แก่ บริษัทเครื่องมือแพทย์ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของ THAIMED โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนผลิตภัณฑ์ต่อหนังสือรับรองการขาย 1 ฉบับ บริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์นี้ยังครอบคลุมถึงบริการแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี ผู้สนใจบริการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของ THAIMED สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2379-4296, 0-2379-4279 อีเมล์ thaimed@truemail.co.th