กฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อ่าน

กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดเครื่องมือแพทย์พ.ศ.๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อ่าน

กฎกระทรวงการจดแจ้งและการออกใบรับจดแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อ่าน

กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อ่าน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กลุ่มเครื่องมือแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องจดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อ่าน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์พ.ศ. ๒๕๖๔

อ่าน

หลักเกณฑ์การจัดประเภทเครื่องมือแพทย์ตามความเสี่ยง

Part 1 | Part 2 | ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียมและข้อบ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค

อ่าน | ดาวน์โหลด

ประเภทและอัตราเบิกจ่าย (ประกันสังคม) 2557

อ่าน | ดาวน์โหลด

ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียม (กรมบัญชีกลาง) ปี2557

อ่าน | ดาวน์โหลด

รหัสสถิติเครื่องมือแพทย์ที่ต้องกำกัด - รอประกาศเพิ่มเติมรายการที่ต้องแตกรหัสใช้เฉพาะทางการแพทย์

อ่าน | ดาวน์โหลด

สปสช. ขอประกาศแจ้งเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม และข้อ บ่งชี้ในการบำบัดรักษาโรค ฉบับใหม่ มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557

ประกาศสำนักงาน | เอกสารแนบท้าย

บัญชีแนบท้ายประกาศกรมที่ 12 ฉบับปี 2555 (ไฟล์ PDF)

ดาวน์โหลด

การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข

อ่าน | ดาวน์โหลด

Government budget for medical devices and Scientific instrument by Ministry

ครุภัณฑ์การแพทย์ | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

งบประมาณปี 2557

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ "พม่าเปิดประเทศ...ไทยได้หรือเสีย?"
โดยสำนักส่งเสริมสินค้าส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก

อ่าน | ดาวน์โหลด

งบประมาณปี 2555

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

งบประมาณ กทม. ปี 2555

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านเพิ่มเติม