ราชวิทยาลัย สมาคม ชมรมแพทย์ต่างๆ
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
แพทยสภา
ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย.
ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย.
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.
สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมเวซศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
สมาคมมะเร็งนรีเวชไทย
สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
สมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย,
สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมพยาบาล ฯสาขาภาคใต้
สมาคมบริหารพยาบาล
สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย
สมาคมแพทย์ส่องกล้องทางเดินอาหารไทย
สมาคมศัลยแพทย์ทรวงอกแห่งประเทศไทย
ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยมะเร็ง
ชมรมพยาบาลโรคไตแห่งประเทศไทย
ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย
ขมรมเอ็นโดดอนติกส์แห่งประเทศไทย
ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ชมรมวิสัญญีพยาบาลแห่งประเทศไทย
ชมรมช่างทันตกรรมแห่งประเทศไทย.
ชมรมพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย
ชมรมชันสูตรสาธารณสุข 5 จังหวัดชายแดนใต้
เครือข่ายชมรมผู้บริหารการพยาบาล
ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน
ชมรมเวชกิจฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชมรมพัฒนาระบาดวิทยาแห่งประเทศไทย
ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (ประเทศไทย)
ชมรมคนรักษาหัวใจ
ชมรมต้อหินแห่งประเทศไทย
ชมรมคลื่นเสียงความถี่สูงทางสูติ-นรีเวชกรรม (ไทย)
ชมรมผู้บริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม.
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการสุภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชา
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
อย. คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สมัชชาสุขภาพ
สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (PReMA)
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน (TPMA)
สมาคมโรงพยาบาลเอกชน
AHWP
ACCSQ-MDPWG
Eucomed
AdvaMed