Khun Nong

สปสช. ประกาศ !! ปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule)

           ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ.2566 นั้น เพื่อให้รายการบริการครอบคลุมรายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้นและมีอัตราจ่ายที่เหมาะสม มติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นชอบปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้ 1. รายการยาและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ยา จำนวน 2,838รายการ (GPUID) 2. รายการและอัตราจ่ายรายการ Fee schedule ทั่วไปที่ปรับปรุง จำนวน 587 รายการ รายละเอียดสามารถ Scan QR code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศ และรายการ FS (excel) ที่นี้

กฏหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ก.พ. 2564 – ฉบับภาษาอังกฤษ

1. กฎกระทรวงการขออนุญาต-พ.ศ.-2563 2. กฏกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563 3. กฎกระทรวงการจดแจ้ง-พ.ศ. 2563 4. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม-พ.ศ. 2563 5. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. 2563 6. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563 7. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้ง พ.ศ. 2563 8. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564 9. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2564  10. ประกาศ อย. เรื่อง ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564 11. ประกาศ อย. เรื่อง […]

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์

พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับกฤษฎีกา)  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ราชกิจจา) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(Link จากเว็ปไซต์กฤษฎีกา) MEDICAL DEVICES ACT, B.E. 2551 (2008)

กรมบัญชีกลาง แจ้งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)