Khun Nong

กฏหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 15 ก.พ. 2564 – ฉบับภาษาอังกฤษ

1. กฎกระทรวงการขออนุญาต-พ.ศ.-2563 2. กฏกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563 3. กฎกระทรวงการจดแจ้ง-พ.ศ. 2563 4. กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม-พ.ศ. 2563 5. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องได้รับอนุญาต พ.ศ. 2563 6. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2563 7. ประกาศกระทรวง เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ต้องจดแจ้ง พ.ศ. 2563 8. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564 9. ประกาศ อย. เรื่อง กำหนดแบบตามกฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียด พ.ศ. 2564  10. ประกาศ อย. เรื่อง ไม่ต้องแจ้งข้อมูลเอกสารตามกฎกระทรวงการขออนุญาต พ.ศ. 2564 11. ประกาศ อย. เรื่อง […]

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์

พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับกฤษฎีกา)  พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 (ราชกิจจา) พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(Link จากเว็ปไซต์กฤษฎีกา) MEDICAL DEVICES ACT, B.E. 2551 (2008)

กรมบัญชีกลาง แจ้งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)