หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

THAIMED (สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย) เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหาผลกำไรซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มีบทบาทสำคัญในวงการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ของไทยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยก่อตั้งขึ้นในปี 2532 โดยเริ่มจากสมาชิกผู้ก่อตั้ง 6 รายซึ่งหันหน้าเข้ามาหารือเกี่ยวกับระบบภาษีมูลค่าเพิ่มที่เริ่มบังคับใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยในขณะนั้นหลังจากเริ่มก่อตั้งสมาคมได้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยมา ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น 114 บริษัท

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายกคนที่ 1

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

เลขาธิการ

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

เหรัญญิก

สมาชิกสมาคม

Slider