RIM News

สปสช.ได้ประกาศฯ ปรับปรุงรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดโรค หมวด 7 กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น

     สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีประกาศฯ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น ในการนี้ สปสช. ขอแจ้งปรับปรุงรายการอุปกรณ์ หมวด ๗ กระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น จำนวน 60 รายการ และเพิ่มเติมรายการอุปกรณ์ใหม่ จำนวน 10 รายการ รวมเป็นจำนวน 70 รายการ      ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารแนบ ที่นี้

สปสช. ประกาศ !! ปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายตามรายการบริการ (Fee Schedule)

           ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ออกประกาศการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ.2566 นั้น เพื่อให้รายการบริการครอบคลุมรายการยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มขึ้นและมีอัตราจ่ายที่เหมาะสม มติคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุน ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จึงเห็นชอบปรับปรุงรายการและอัตราจ่ายแบบ Fee Schedule ดังนี้ 1. รายการยาและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ยา จำนวน 2,838รายการ (GPUID) 2. รายการและอัตราจ่ายรายการ Fee schedule ทั่วไปที่ปรับปรุง จำนวน 587 รายการ รายละเอียดสามารถ Scan QR code ท้ายหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดประกาศ และรายการ FS (excel) ที่นี้

กรมบัญชีกลาง แจ้งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564 โปรดดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564

คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16 เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานประกันสังคม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

คุณกุลยา ตัดติเตมิท เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขยับดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนที่ประภาศ คงเอียด ที่โยกนั่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งแล้ว ตามการเสนอของอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการจัดแถวข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ ๓๔.๑ ๓๔.๑.๑ ในข้อ ๓๔ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ข้อ ๔ รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรคและข้อบ่งชี้ […]