RIM News

กรมบัญชีกลาง แจ้งประกาศเรื่องแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

แนวปฎิบัติในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (เพิ่มเติม)

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ได้แก้ไขและเพิ่มเติมคู่มือแนวทางในการพิจารณาจัดซื้อหรือเช่าบริการเครื่องมือแพทย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนเมษายน 2564 โปรดดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564

แนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับกรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2564

คุณบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม คนที่ 16 เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งมอบนโยบายให้กับผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานประกันสังคม ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

คุณกุลยา ตัดติเตมิท เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลางคนใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังขยับดำรงตำแหน่ง เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง แทนที่ประภาศ คงเอียด ที่โยกนั่งอธิบดีกรมธนารักษ์ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งแล้ว ตามการเสนอของอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการจัดแถวข้าราชการ ประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง มีผล 1 ตุลาคม 2564 นี้เป็นต้นไป

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔ เริ่มใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ ๓๔.๑ ๓๔.๑.๑ ในข้อ ๓๔ แห่งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติสาหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๔ สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายการอุปกรณ์อวัยวะเทียม ในการบาบัดรักษาโรค และข้อบ่งชี้ พ.ศ. ๒๕๖๔” ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ข้อ ๓ ให้ยกเลิก (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ข้อ ๔ รายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบาบัดโรคและข้อบ่งชี้ […]