คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายกคนที่ 1

คุณสมภพ เจริญจิตร์

เลขาธิการ

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

เหรัญญิก

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชัยวัฒน์ เจริญผล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

เภสัชกรหญิง วนิดา ชัยเฉลิมมงคล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณลักษมัณ ชูศิริ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

Jinda

คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล