คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

คุณชัยวัฒน์  เจริญผล

อุปนายกสมาคม

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

เลขาธิการ

คุณมิ่งสกุล ไชยตั้ว

เหรัญญิก

ทนพญ. กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณลักษมัณ ชูศิริ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมสัมมนาและอบรม

คุณวรินทร์ บุญเกิด

กรรมการฝ่ายสัมมนาและอบรม

คุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

คุณกุลชนม์ ยิ่งชัยยะกมล

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล