คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2567

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายกคนที่ 1

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

เลขาธิการ / กรรมการฝ่ายสัมมนาและอบรม

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

เหรัญญิก

ทนพญ. กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณชัยวัฒน์ เจริญผล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

คุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

คุณลักษมัณ ชูศิริ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

คุณบรรยง เทอดกิติวรางค์

กรรมการบริหารสมาคม