คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายกคนที่ 1

คุณสมภพ เจริญจิตร์

เลขาธิการ

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

เหรัญญิก

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณชัยวัฒน์ เจริญผล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

เภสัชกรหญิง วนิดา ชัยเฉลิมมงคล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล