คณะอนุกรรมการฝ่ายการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

RIM-คุณธวัชชัย

คุณธวัชชัย ประกอบ

เมดิไทม์ จำกัด
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ RIM
RIM-อรอนงค์

คุณอรนงค์ พัวประเสริฐสุข

เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานอนุกรรมการ RIM
RIM-ภาสกร

ทนพ.ภาสกร แพงมา

ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานอนุกรรมการ RIM
RIM-ธัญยธรณ์

คุณธัญยธรณ์ ลีลาพฤทธิ์

3 เอ็ม ประเทศไทย
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-ณัฐพล

คุณณัฐพล ทองคำชู

เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-สมปรารถน

พญ.สมปรารถนา เนติรัฐการ

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-อัจฉรา

คุณอัจฉรา เดชสุวรรณ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)
RIM-วิภาวดี

คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)
RIM-โสภณ

คุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ

สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)
RIM-กัญชลิกา

คุณกัญชลิกา เอกชัยวรวุฒิ

โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)
RIM-อัครพล

คุณอัครพล มาลารัตน์

บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)
RIM-อำพร

คุณอำพร เจริญสมศักดิ์

อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)
RIM-วนิดา

ภญ.วนิดา ชัยเฉลิมมงคล

เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันเอกชนฯ)
RIM-สาลินี

ภญ.สาลินี วงศ์พานิช

จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันเอกชนฯ)
RIM-ศิวพร

คุณศิวพร นราทิพย์

เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันเอกชนฯ)
RIM-กนกกาญจน์

ภญ.กนกกาญจน์ ขำอ่อน

บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ