คณะอนุกรรมการฝ่ายการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

RIM-คุณธวัชชัย

คุณธวัชชัย ประกอบ

เมดิไทม์ จำกัด
ที่ปรึกษาอนุกรรมการ RIM
RIM-อรอนงค์

คุณอรนงค์ พัวประเสริฐสุข

เอ็ดวาร์ดส์ ไลฟ์ไซเอ็นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานอนุกรรมการ RIM
RIM-ภาสกร

ทนพ.ภาสกร แพงมา

ออร์โธ-คลินิคอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
รองประธานอนุกรรมการ RIM

คุณสุภัสสร รอดรักษ์

3 เอ็ม ประเทศไทย
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-ณัฐพล

คุณณัฐพล ทองคำชู

เมดโทรนิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-สมปรารถน

พญ.สมปรารถนา เนติรัฐการ

เฟรซีเนียส เมดิคอล แคร์ จำกัด
อนุกรรมการ (สปสช.)
RIM-อัจฉรา

คุณอัจฉรา เดชสุวรรณ

บริษัท คอนวาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)
RIM-วิภาวดี

คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)
RIM-โสภณ

คุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ

สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (กรมบัญชีกลาง)

คุณสุรีดา ภู่พัฒน์

โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)

คุณจิรบูรณ์ โตสงวน

บอสตัน ไซเอนทิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)

คุณปริญญาพร หิรัญอาจ

อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันสังคม)
คุณรชต รัชฏวีระชัย
เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันเอกชนฯ)
RIM-กนกกาญจน์

ภญ.กนกกาญจน์ ขำอ่อน

บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ
RIM-ศิวพร

คุณศิวพร นราทิพย์

เวเลอร์ เฮลธ์ จำกัด
อนุกรรมการ (ประกันเอกชนฯ)

คุณนฤมล เกียรติปัญญา

อัลคอน แลบอราทอรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
อนุกรรมการ