วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

 1. ส่งเสริมให้เกิดเสถียรภาพในการติดต่อและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างผู้จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศไทย
 2. ส่งเสริมและช่วยเหลือการประกอบธุรกิจทางด้านการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทยในด้านมาตรฐานของวิชาชีพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น และให้ประโยชน์ในด้านการอนามัยแก่คนไทย
 3. เสนอคำแนะนำทางวิชาชีพและให้คำแนะนำเกี่ยวกับ การจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ ให้แก่รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน
 4. จัดหาพนักงานเพื่อเป็นตัวแทน ชี้แจงและให้ผลสมเจตนารมณ์ของบรรดาสมาชิกที่มีปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และร่วมมือกับรัฐบาลในกิจการดังกล่าวนั้น
 5. ดำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนา ในงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก
 6. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ตลอดจนข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์
 7. เก็บรวบรวมและแจกจ่ายสถิติและรายละเอียดต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และการจำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าวในประเทศไทย
 8. สมาคมหรือสมาชิกของสมาคมจะไม่กระทำหรือส่งเสริมการกระทำการใดๆ ให้เป็นการขัดต่อกฎหมายซึ่งป้องกันการผูกขาดทางธุรกิจ หรือกฎหมายอื่นใดอันจะเป็นภัยต่อเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
 9. สมาคมนี้ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการในทางการเมือง

คณะทำงานของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย มีวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนี้:

 1. การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
 2. ทรัพย์สินและกฎหมาย
 3. ความรับผิดทางแพ่ง
 4. มุมมองทางการตลาด
 5. ผู้ผลิต
 6. การนำเข้าและการจัดจำหน่าย
 7. การจัดอบรมและสัมมนา
 8. ระบบประกันสุขภาพ
 9. การดำเนินธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 10. หลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจเครื่องมือแพทย์