บุคลากร

บุคลากรของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

nichaj

นิชา แจ่มจำรัส

ผู้จัดการสมาคม

สุกัญญา พลานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RIM

ธิดารัตน์ เวชกามา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RA

โครงสร้างองค์กร

Organization-Chart-2021_3_th_2022