บุคลากร

บุคลากรของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

สุกัญญา พลานุสนธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RIM

ธิดารัตน์ เวชกามา

เจ้าหน้าที่ประสานงาน & RA

โครงสร้างองค์กร