Address
เลขที่ 63 อาคารแอทธินีทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ยูนิต 1905 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 1033
Telephone
0-2168-8630-1
Fax
0-2168-8632
Designate
คุณอรอุมา กาโร
Alternate
คุณกองกานต์ วงศ์กล้า