Address
เลขที่ 33/4 อาคารเอ เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ รามาไนน์ ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Telephone
0-2116-5581
Fax
0-2116-5582
Email
thanathip.chanchua@smith-nephew.com
Designate
คุณธนาธิป จันทร์เจือ
Alternate
คุณพิมพ์จุฑา พลานุสิตเทพา