Address
141 ห้อง INC2D-311 ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2 ทาวเวอร์ D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Telephone
02-0289439
Fax
Email
pixamed.th@gmail.com
Designate
คุณภิญโญ แย้มพรายAlternate
คุณนงนุช จีนเดิม