Address
เลขที่ 1 ชั้น 17 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Telephone
02-1091234
Fax
-
Email
info.th@straumann.com
Designate
คุณวรเลขา เกิดสุข
Alternate
คุณจิตรา สังฆกิจ คุณวานิตย์ มิชเชล