Address
เลขที่ 1 ชั้น 17 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Telephone
02-1091238
Fax
02-0249769
Email
sawitree.charoensri@straumann.com
Designate
คุณอิมมานูเอล ปาร์ค


Alternate
คุณนงลักษณ์ กิจเจริญการกุล / คุณรัตนา ทิพย์ใจเอื้อ