ประเภทและสิทธิประโยชน์ สำหรับสมาชิก THAIMED

thaimed-text-logo

1. ประเภทของสมาชิก

1.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ นิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้จาหน่าย ผู้ประกอบการค้า ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ตัวแทนบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการจาหน่ายสินค้าในประเทศ หรือ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และได้จดทะเบียนตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว ยื่นคาขอเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม
1.2 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการที่มีส่วนส่งเสริมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุข หรือองค์กรอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะเข้ามาเป็นสมาชิก ยื่นคำขอเป็นสมาชิกและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคม ยกเว้นผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1.1

2. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

2.1 เพิ่มช่องทางในการจาหน่ายสินค้าจากข่าวจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือแพทย์ (THAIMED Tender News) ที่ส่งให้อย่างสม่ำเสมอ
2.2 อัพเดทข่าวสารจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้านเครื่องมือแพทย์อย่างต่อเนื่อง
2.3 สามารถเสนอหัวข้อ/เทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อเสนอสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โครงการบัตรทอง)
2.4 สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมงานประชุมของสมาคม เช่น ราคาพิเศษสำหรับค่าลงทะเบียน
2.5 รับปรึกษาและให้คาแนะนาสาหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
2.6 สามารถเข้าร่วมคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเสนอความคิดเห็นในการผลักดันนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.7 แจ้งข้อร้องเรียนทางด้านจริยธรรมสาหรับผู้ประกอบการ พร้อมนาเสนอให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ
2.8 สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ เช่น โครงการ CEO Networking
2.9 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ปรึกษา หารือ ขอรับคาแนะนาด้านอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์กับกรรมการบริหารสมาคม

 

สนใจร่วมเป็นสมาชิก กรุณาติดต่อที่ อีเมล info@thaimed.co.th, nicha@thaimed.co.th หรือโทร. 02-379-4279 ถึง 80