สำนักงานประกันสังคมขอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนฯ แก้ไขเพิ่มเติมฯ(กระโหลกศรีษะ)

สำนักงานประกันสังคมขอประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน แก้ไขเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดใส่อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (กระโหลกศรีษะ) มีผลกับข้อมูลบริการ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดรายละเอีดยดังไฟล์แนบ