งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 35

      เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมานั้น สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งที่ 35 ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา  ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ กำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อดังต่อไปนี้

เรื่อง “ทิศทางสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลของประกันสังคมยุคใหม่

โดย: คุณนงลักษณ์ กอวรกุล ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม

เรื่อง “ทิศทางและนโยบายสำหรับโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

โดย: ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เรื่อง “นโยบายการเงินการคลังแบบยั่งยืนของสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ”

โดย: คุณรชตะ อุ่นสุข ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

เรื่อง “การเตรียมตัวสำหรับการเปิดใช้ Full CSDT อย่างเป็นทางการ”

โดย:  เภสัชกร ปิยะ ฉิ่นมณีวงศ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

      การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีวาระสำคัญสำหรับ “การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมประจำปี 2567 – 2569“ และมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 10 ท่าน สมาชิกของ THAIMED  ได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมวาระใหม่ จำนวน 9 ท่าน  มีรายนามดังต่อไปนี้

1. คุณชัยวัฒน์ เจริญผล บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด

2. ทนพญ.กมลลักษณ์ ศรีสุวรรณกุล บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. คุณกุลชนม์ ยิ่งชัยยะกมล บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

4. คุณลักษมัณ ชูศิริ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด

5.คุณมิ่งสกุล ไชยตั้ว บริษัท สมาร์ท เทคโนโลยี แอนด์ โปรดักส์ จำกัด

6. ภก.ปรีชา พันธุ์ติเวช บริษัท ลีวาโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด

7. คุณโสภณ ตันติไพบูลย์ธนะ บริษัท สไตรเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. คุณวรินทร์ บุญเกิด บริษัท ออร์โธ-คลินิกอล ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

9. ภก.วีรวัฒน์ มีแก้ว บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน เมดเทค (ประเทศไทย) จำกัด

      THAIMED ขอแสดงความยินดีกับกรรมการบริหารสมาคมวาระใหม่ทั้ง 9 ท่าน ทั้งนี้สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมและตำแหน่งอื่นๆ นั้น THAIMED จะทำการแจ้งให้ทราบอีกครั้งอย่างเป็นทางการ