สปสช. ประกาศ !! เรื่องการจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์ อวัยวะเทียม ในการบำบัดรักษาโรค ถุงเก็บของเสียจากลำไส้ชนิด 2 ชิ้น และแป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม

ตามประกาศที่อ้างถึง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์ และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ.2566สำหรับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายการรหัส 5702 ประเภท 5.7.2 ถุงเก็บของเสียจากลำไส้ชนิด 2 ชิ้น และรหัส 5703A แป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์ตามบัญชีนวัตกรรมไทย และส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขกรณีการให้บริการอุปกรณ์ที่ใช้เก็บของเสียจากสำไส้ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งหลักเกณฑ์การจ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข สำหรับรายการอุปรกรณ์รหัส 5702ประเภท 5.7.2 ถุงเก็บของเสียจากลำไส้ชนิด 2 ชิ้น และรหัส 5703A แป้นปิดรอบลำไส้/ทวารเทียม (Colostomy Flange) แบบเรียบ โดยตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป หน่วยบริการที่ให้บริการได้รับการสนับสนุนเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ผ่านเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาฯ ยกเว้น กรณีที่มีเหตุจำเป็นซึ่งผู้รับบริการไม่สามารถใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้ สำนักงานฯ พิจารณาการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขเป็นเงิน ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือแนบ
(Colostomy bag และแป้นปิด สปสช. ดำเนินการจัดส่งของสำรอง ให้หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป)

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี้