ประชาสัมพันธ์การต่ออายุ 

ประชาสัมพันธ์การต่ออายุ 

  • จดทะเบียน

(เปิดระบบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. ของปีที่ใบสิ้นอายุ)

     ใบจดทะเบียนสถานประกอบการเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยจากใบจะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ

     หากใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต/นำเข้าเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือนสามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละ 500 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

     ในกรณีที่สิ้นอายุเกิน 30 วัน จะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้

link.svg

  • GMP

    หนังสือรับรอง GMP จะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต

    กระบวนการ และเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุจะเหมือนกับ กรณีขอหนังสือรับรอง GMP ใหม่

link.svg

  • ใบอนุญาตขาย

(เปิดระบบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. ของปีที่ใบสิ้นอายุ)

    ใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์จะมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยจากใบจะสิ้นอายุในวันที่ 31   ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ

     หากใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์สิ้นอายุไม่เกิน 1 เดือนสามารถยื่นต่ออายุได้ แต่จะต้องระวางโทษปรับ เป็นรายวันวันละ 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุ

      ในกรณีที่สิ้นอายุเกิน 30 วัน จะไม่สามารถยื่นต่ออายุได้

link.svg

  • ผลิตภัณฑ์

     ใบอนุญาต และใบรับแจ้งรายการละเอียดจะมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต โดยจากใบจะสิ้นอายุใน วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สิ้นอายุ

link.svg

คลิก https://medical.fda.moph.go.th/cate-renew

ประชาสัมพันธ์ต่ออายุ-01.jpg