แต่งตั้ง! ‘คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ’ ลงนามโดย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ได้มีเอกสารเผยแพร่การแต่งตั้ง! ‘คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ’ ลงนามโดยเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และเอกสารได้ระบุเป้าหมายว่า “ด้วยรัฐบาลมีนโยบายสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี นำความปลอดภัย สร้างศักดิ์ศรี และนำความภาคภูมิใจ มาสู่ประชาชนไทยทุกคน โดยเฉพาะการสร้างและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวให้เกิดความเท่าเทียม เป็นธรรมของคนทุกกลุ่ม อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ สำหรับองค์ประกอบ ได้แก่ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธานกรรมการายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการ แพทองธาร ชินวัตร เป็นรองประธานกรรมการฯ รวม 23 ตำแหน่ง