แนวทางการยื่นคำขอนำเข้าเครื่องมือแพทย์ตามมาตรา 27

ช่องทางสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์เสริม

เพื่อใช้ควบคู่หรือซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ที่มีการผลิตหรือนำเข้าอยู่ก่อนแล้ว

ตามมาตรา 27

ข้อมูลจากเว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์