ประกาศ !! เรื่อง ประกาศการปรับปรุงรายการอุปกรณ์ อวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค หมวด 1 ระบบประสาท

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 นั้น  ในการนี้ สปสช. ได้ดำเนินการร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการปรับปรุงราคา และเพิ่มรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค หมวด 1 ระบบประสาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 เป็นต้น

ดาวน์โหลดประกาศ ที่นี้