ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 -28 ธันวาคม 2566

ประชาสัมพันธ์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเครื่องมือแพทย์ ระหว่างวันที่ 14 -28 ธันวาคม 2566 ดังนี้

 • (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ผู้ขายต้องได้รับอนุญาตและต้องขายเฉพาะแก่ผู้บริโภคซึ่งมีใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ….

  http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzA3NURHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 • (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การผลิตหรือขายเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ….

  http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzA3NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 • (ร่าง) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การแจ้งการครอบครอง การเคลื่อนย้าย การตรวจสอบความพร้อม และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องมีการประเมินเทคโนโลยีตามมาตรา ๖ (๘) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ….

  http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzA3N0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=

 • (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ….

  http://law.go.th/listeningDetail?survey_id=MzA3OERHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ=