แบบสำรวจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีการประกอบเพื่อการติดตั้งนอกสถานที่

แบบสำรวจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีการประกอบเพื่อการติดตั้งนอกสถานที่

ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่มีการประกอบเพื่อการติดตั้งนอกสถานที่ เช่น สถานพยาบาล หรือสถานที่อื่น ๆ ที่มีความจำเป็นต้องมีการประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์

โดยกองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะนำข้อมูลของท่านไปปรับปรุงและจัดทำประกาศฯ  ให้ครอบคลุม สอดคล้องกับการประกอบกิจการ และเป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ต่อไป

Click >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCRGXss69bL-HXiIM8JH_2QURS4wx_l5-l42I4ls8RErLKIA/viewform