ประชาสัมพันธ์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

ประชาสัมพันธ์จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

เรียน ผู้ประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ทุกท่าน
ขอแจ้งให้ทราบว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันครบกำหนด (วันสุดท้าย) ของการผ่อนปรนการยื่นคำขออนุญาต หรือ คำขอแจ้งรายการละเอียด ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ยื่นเอกสารเพียงบางส่วน (Partial CSDT)

⚠️ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป ผู้ใดที่ประสงค์ยื่นคำขออนุญาต หรือ คำขอแจ้งรายการละเอียดเพื่อผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์
👉จะต้องยื่นเอกสารครบถ้วนเต็มรูปแบบ Full CSDT ตามกำหนดในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563 และ กฎกระทรวงการแจ้งรายการละเอียดและการการออกใบรับแจ้งรายการละเอียดผลิตหรือนำเข้า เครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2563