กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จัดอบรมการจัดทำบันทึก และรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี

ประชาสัมพันธ์การอบรม

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์จะจัดอบรมการจัดทำบันทึก และรายงานการผลิต นำเข้า ขายเครื่องมือแพทย์ประจำปี
ทุกวันพุธผ่านระบบ Zoom ตลอดเดือนมกราคม 2567

เริ่มวันที่ 10 ม.ค. 2567