ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566


 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบคุณภาพการนำเข้าหรือขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2566

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 4 ง หน้า 263-264

วันที่ 5 มกราคม 2567

มีผลใช้บังคับวันที่ 5 มกราคม 2568

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (moph.go.th)

Line official: @371eojnr