แจ้งเวียนประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แจ้งเวียนประกาศฯ ที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนี้

๑.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้เครื่องมือแพทย์ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ธ.ค.๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง หน้า ๒๑-๒๗ วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗
🟢มีผลใช้บังคับ ดังนี้
(๑)กรณีเครื่องมือแพทย์ประเภท ๔ (class 4) ใช้บังคับ ๑๕ ม.ค. ๖๘
(๒) กรณีเครื่องมือแพทย์ ประเภท ๓ (class 3) ใช้บังคับ ๑๕ ม.ค. ๖๙
(๓) กรณีเครื่องมือแพทย์ ประเภท ๒ (class 2) ใช้บังคับ ๑๕ ม.ค. ๗๐
(๔) กรณีเครื่องมือแพทย์ ประเภท ๑ (class 1) ใช้บังคับ ๑๕ ม.ค. ๗๑
ดูรายละเอียด https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15566.pdf

๒.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง หน้า ๒๘-๓๐ วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗

🟢มีผลใช้บังคับ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๗
ดูรายละเอียด https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15549.pdf

๓.ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๒๗ (๕) (๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๖๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๑ ตอนพิเศษ ๑๓ ง หน้า ๓๒ วันที่ ๑๕ ม.ค.๖๗
🟢มีผลใช้บังคับ ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๗
ดูรายละเอียด https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/15565.pdf