ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ใช้ครั้งเดียว N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง กำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

ใช้ครั้งเดียว N95 หรือสูงกว่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 20 ง หน้า 25-26 วันที่ 19 ม.ค.2567

มีผลใช้บังคับ 19 ม.ค.2567

 

ที่มา https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws-and-standards/17541