ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (CPAP)

         ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่เป็นด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับและมีความจำเป้นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure: CPAP) ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ 13) ในการประชุมครั้งที่ 20/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

       กรณีสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลอื่่น โดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยและอนุมัติการใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure: CPAP) ให้สถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์พร้อมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษา โดยสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์พร้อมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการที่สำนักงานกำหนดฯ

ท่านสามารถกดดาวน์โหลดประกาศนี้ได้จากลิงค์นี้ค่ะ