ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กฎหมายเพื่อให้แสดงความคิดเห็น

ประชาพิจารณ์เพื่อให้แสดงความคิดเห็น จากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์

(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่ห้ามประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง ตามกฎหมายว่าด้วยการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบเพื่อการติดตั้งเครื่องมือแพทย์นอกสถานที่ที่ระบุไว้ใน ใบจดทะเบียนสถานประกอบการ ใบอนุญาต ใบรับแจ้งรายการละเอียด หรือใบรับจดแจ้ง พ.ศ. …

รับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

คลิก >> https://medical.fda.moph.go.th/relevant-laws-and-standards/category/public-hearing-bill/?page=1