อย.เปิดให้แสดงความคิดเห็น (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขนส่ง เก็บรักษา ทำลายหรือทำให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….

กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เปิดให้แสดงความคิดเห็น

(ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขนส่ง เก็บรักษา ทำลายหรือทำให้สิ้นสภาพเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….

คลิก >> แสดงความคิดเห็น

 

 

ที่มา : กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ (moph.go.th)