ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 และการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

     เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย หมวดที่ 7 ข้อ 33 และข้อ 38 ที่กำหนดให้สมาคมฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขึ้น 1 ครั้ง ทุกระยะเวลา 12 เดือนนั้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้กำหนดวันสำหรับการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 35 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ รัชดา

      อนึ่งการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567 ในครั้งนี้ จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 และเพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของสมาคมฯ หมวดที่ 6 ข้อ 21 ที่กำหนดให้สมาคมฯ จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่ เพื่อเข้ามาบริหารงานสมาคมในวาระ 2 ปี คือปี พ.ศ. 2567 ถึงปี พ.ศ. 2569 โดยทางสมาคมฯจะนำส่งรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และเอกสารสำหรับการลงคะแนนเฉพาะสำหรับบริษัทสมาชิกประเภทสามัญเท่านั้น

      สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ท่านสามารถลงทะเบียนได้จาก https://forms.gle/TZKYbwMBnP6PyDRNA   ภายในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับบริษัทสมาชิกคือ 2,140 บาท และสำหรับบริษัทไม่ใช่สมาชิกคือ 2,675 บาท (รวมภาษีแล้ว)