ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง บัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำหน้าที่ประเมินเอกสารทางวิชาการในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2567

(16 กุมภาพันธ์ 2567)

>> คลิก

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์

สาขาเภสัชศาสตร์

  1. ศาสตราจารย์พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์

  2. นายปรีชา  หนูทิม

สาขาสหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์

  1. รองศาสตราจารย์วิวรพรรณ  สรรประเสริฐ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญานีนาถ  สุวรรณวงศ์

  3. นายประสิทธิ์  หมั่นดี

 

 ที่มา : เว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์