ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าในปริมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้เฉพาะตัวตามมาตรา ๒๗ (๕) ที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗ >> คลิก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง เครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าในปริมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อใช้เฉพาะตัวตามมาตรา ๒๗ (๕) ที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๖๗

>> คลิก

 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

บัญชีแนบท้าย 1 รายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้าในลักษณะของสัมภาระขนเดินทางโดยบุคคลธรรมดา เพื่อใช้เฉพาะตัวที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชชีพเวชกรรม

บัญชีแนบท้าย 2 รายการเครื่องมือแพทย์ที่สั่งเข้ามาโดยบุคคลธรรมดา เพื่อใช้เฉพาะตัวที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 

 ที่มา : เว็บไซต์กองควบคุมเครื่องมือแพทย์