กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข

📣ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ ฉบับ
๑. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….
๒. (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ในการติดตาม ตรวจสอบ หรือเฝ้าระวัง เพื่อควบคุมการผลิต นำเข้า และขายเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ….

**ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗**