แจ้งเวียนประกาศออกใหม่

ประกาศออกใหม่
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1 ฉบับ และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 4 ฉบับ ดังนี้

1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์โลหะเจือและสารปรอทที่ใช้ผสมเป็นอะมัลกัมทางทันตกรรม พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 9 วันที่ 1 มีนาคม 2567
มีผลใช้บังคับวันที่ 30 เมษายน 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/21204.pdf
——————————————————————-
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ หรือตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 12-17 วันที่ 1 มีนาคม 2567
มีผลใช้บังคับวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20535.pdf
——————————————————————-
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอบัญชีองค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจวิเคราะห์ หรือตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 18 วันที่ 1 มีนาคม 2567
มีผลใช้บังคับวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20536.pdf
——————————————————————-
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 19-24 วันที่ 1 มีนาคม 2567
มีผลใช้บังคับวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20537.pdf

——————————————————————-
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบคำขอ รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 25 วันที่ 1 มีนาคม 2567
มีผลใช้บังคับวันที่ 31 มีนาคม 2567
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20538.pdf
——————————————————————-

 

ที่มา กองควบคุมเครื่องมือแพทย์